Privacyverklaring

AVG-Visie

Het bestuur van Vincentiusvereniging ’s-Hertogenbosch (VVH) vindt het belangrijk dat iedereen binnen en buiten VVH vertrouwen heeft in de manier waarop VVH omgaat met persoonsgegevens. VVH daarom op een juiste en bij de organisatie passende manier voldoen aan de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


AVG-Missie

Om dit te bereiken worden de volgende doelen gerealiseerd:

 1. Een degelijk gegevensbeschermingsbeleid wordt door het bestuur van VVH vastgesteld en wordt ook nageleefd;

 2. Dit beleid wordt op een voor iedereen duidelijke manier gedocumenteerd en gecommuniceerd;

 3. Binnen VVH zal een privacy-deskundige worden aangesteld, onder verantwoordelijkheid van de secretaris van het Dagelijks Bestuur.


AVG-Beleid

 • Binnen VVH worden alle beginselen van zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens gerespecteerd;

 • VVH respecteert alle rechten van betrokkenen zoals bedoeld in de artikelen 12 en volgende AVG;

 • Personeel en vrijwilligers van VVH beschikken over proportionele en relevante kennis op het gebied van privacy en bescherming van persoonsgegevens;

 • VVH treft alle noodzakelijke maatregelen om te zorgen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens in de zin van art. 32 AVG;

 • Alle bovengenoemde beleidsonderdelen worden uitgewerkt in een AVG Programma;

 • Het AVG-beleid van VVH wordt periodiek geëvalueerd en geactualiseerd.


1. Herkomst van persoonsgegevens

VVH ontvangt direct informatie van u wanneer u ervoor kiest een relatie met VVH aan te gaan, ons belt of mailt of op een andere wijze informatie rechtstreeks aan ons geeft.


2. Categorieën van persoonsgegevens

De volgende persoonsgegevens kunnen eventueel door VVH rechtstreeks van natuurlijke personen worden verkregen (indien vereist, eerst na toestemming):

 • Voor- en achternaam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Kopie identiteitsbewijs

 • Video-opnames (veiligheidsmaatregel in de Kringloopwinkel)

 • FinancieĢˆle gegevens (uitsluitend t.b.v. werkgroep Hulpverlening) 


3. Waarom verwerkt VVH uw persoonsgegevens?

VVH gebruikt uw gegevens om diverse redenen. Maar altijd is het rechtstreeks het gevolg van het doel van VVH, te weten het bieden van directe en persoonlijke hulp aan gezinnen en alleenstaanden die in armoede leven of daarin dreigen terecht te komen.


4. Hoe lang bewaart VVH uw persoonsgegevens?

VVH bewaart persoonsgegevens voor de duur nodig voor het bereiken van de het onder 3 genoemde doel, tenzij een langere bewaartermijn door de wetgeving is vereist.


5. Hoe veilig gaat VVH met uw persoonsgegevens om?

VVH stelt alles in het werk om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Dit betekent onder meer dat VVH uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelt en passende technische en administratieve maatregelen neemt om uw persoonsgegevens op een afdoende manier te beschermen.


6. Welke rechten hebt u?

Het bestuur van VVH vindt het belangrijk dat u altijd uw in de AVG genoemde rechten kunt uitoefenen. Deze rechten houden onder meer in dat u recht kunt hebben op:

 • Inzage in de door VVH verwerkte persoonsgegevens

 • Het wissen van persoonsgegevens

 • Het verbeteren of aanvullen van persoonsgegevens

 • Het recht om minder gegevens te laten verwerken

 • Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking van persoonsgegevens

Wilt u gebruik maken van uw rechten als betrokkene, of hebt u vragen hierover, dan kunt u een bericht sturen naar privacy@vincentiusdenbosch.nl.


7. Hebt u een klachten over gebruik persoonsgegevens door VVH

U hebt altijd het recht een klacht in te dienen tegen de wijze waarop VVH is omgegaan met het verwerken van uw persoonsgegevens. Voor het indienen van een klacht kunt u een email sturen naar: privacy@vincentiusdenbosch.nl.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt op de volgende manieren contact opnemen met de AP:


8. Contact met VVH over het AVG-beleid

Als u nog vragen hebt over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met de privacydeskundige van VVH, Hubert Jan Lambooy, via privacy@vincentiusdenbosch.nl.